ร่วมธุรกิจแฟรนไซส์ กับ Math Corner

ค่าธรรมเนียมแฟรนไซส์ 200,000 บาท

ค่าการตลาด 1,000 บาท

ค่าตกแต่งสถานที่ ตามจริง

สิ่งที่แฟรนไซส์จะได้รับ

 1. ลิขสิทธิ์การใช้หลักสูตร Math Corner
 2. อบรมผู้บริหาร 2 ท่าน
 3. อบรมเจ้าหน้าที่ประจำสาขา 2 ท่าน
 4. อบรมครูผู้สอน 5 ท่าน
 5. หนังสือสำหรับครูผู้สอน 1 ชุด
 6. ใบปลิว 5,000 แผ่น
 7. ใบเสร็จรับเงิน 2 ชุด
 8. Logo : Math Corner 2 ชุด
 9. บัตรนักเรียน 1 กล่อง

ฟรี โปรแกรมการตลาดเปิดตัวสาขา มูลค่า 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้ลงทุน

 1. ต้องมีเวลาเอาใจใส่ในธุรกิจ หรือมีบุคลากรที่บริหารงานได้
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี รักการเรียนรู้
 3. รักที่จะเห็นการพัฒนา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. มีเงินลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ