รายละเอียด

หลักสูตร Math Corner

Math Corner  เป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเรียบเรียงจากง่ายไปหายาก 
เน้นให้เด็กได้แก้ไข  โจทย์ปัญหา และวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นระบบ  ฝึกฝนทำซ้ำเพื่อให้ได้มีโอกาส ได้พบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย 
แบ่งเป็น 9 ระดับเหมาะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 แนวทางการเรียบเรียงหลักสูตร เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจำวันได้

Tuesday 31 Aug 2021 / by Math Corner