รายละเอียด

Math Corner Grade 1

Math Corner Grade 1
1A ประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)
1.1 จำนวนนับตั้งแต่ 1-5 และ 0
1.2 จำนวนนับตั้งแต่ 6-10
1.3 การบวกจำนวนสองจานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
1.4 การบวกจำนวนสองจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
1.5 จำนวนนับตั้งแต่ 11-20
1.6 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

1B ประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2)
1.7 การวัดความยาว
1.8 การชั่ง
1.9 การตวง
1. Monday 30 Dec 2013 / by Math Corner