รายละเอียด

Math Corner Grade 3

Math Corner Grade 3
3A ประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)
3.1 จานวนนับไม่เกิน 100,000
3.2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
3.3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
3.4 การวัดความยาว
3.5 เวลา
3.6 การชั่ง การตวง

3B ประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2)
3.7 กาคูณ
3.8 การหาร 
3.9 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
3.10 รูปเรขาคณิต
3.11 Tuesday 31 Dec 2013 / by Math Corner