รายละเอียด

Math Corner Grade 8

Math Corner Grade 8
8A มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)
8.1 อัตราส่วนและร้อยละ
8.2 การวัด
8.3 แผนภูมิรูปวงกลม 
8.4 การแปลงทางเรขาคณิต
8.5 ความเท่ากันทุกประการ
8A+ มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) เพิ่มเติม
เพิ่มเติม 8.1 สมบัติของเลขยกกำลัง
เพิ่มเติม 8.2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
เพิ่มเติม 8.3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
เพิ่มเติม 8.4 การประยุกต์ของก Tuesday 31 Dec 2013 / by Math Corner