รายละเอียด

Math Corner Grade 4

Math Corner Grade 4
4A ประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)
4.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
4.2 การบวกและการลบ
4.3 เรขาคณิต
4.4 การคูณ
4.5 การหาร
4.6 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

4B ประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)
4.7 การวัด
4.8 พื้นที่
4.9 เงิน
4.10 เศษส่วน
4.11 เวลา
4.12 ทศนิยม
4.13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

Tuesday 31 Dec 2013 / by Math Corner