รายละเอียด

01. Math Corner Plus

หลักสูตร Math Corner Plus

1. การคำนวณมีความหลากหลาย ทั้งการบวก การลบ การคูณ และการหาร รวมไปถึงเศษส่วนและทศนิยมที่ทันสมัยกับปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการคิดวิเคราะห์

นั่นคือการสร้าง logic ให้เด็กนักเรียน

2. การแก้โจทย์ปัญหาและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กระบวกการแก้ปัญหาแบบแผนภาพของ Math Corner โดยใช้วงกลม สี่เหลี่ยม และเส้นมา

ประยุกต์การแก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนให้ง่ายต่อการคิดวิเคราะห์ประกอบการแก้โจทย์ปัญหา จะช่วยเพิ่มกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบให้กับเด็ก

Tuesday 16 May 2017 / by Math Corner